Cererea de executare silita.


Executarea silită poate porni numai la cererea creditorului, dacă prin lege nu se prevede altfel.

 Cererea de executare silită se depune, personal sau prin reprezentant legal ori convenţional, la biroul executorului judecătoresc competent ori se transmite acestuia prin poştă, curier, telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii cererii de executare cu toate documentele justificative.

Cererea de executare silită va cuprinde obligatoriu:

a) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul creditorului şi debitorului;
b) bunul sau, după caz, felul prestaţiei datorate;
c) modalităţile de executare solicitate de creditor.

La cererea de executare silită se vor ataşa:

- titlul executoriu în original sau în copie legalizată;
- dovada achitării taxelor de timbru, inclusiv timbrul judiciar;
- alte înscrisurile anume prevăzute de lege.