Sechestrul asigurator. Executarea masurii asiguratorii.


Măsura sechestrului asigurător se aduce la îndeplinire de către executorul judecătoresc, fără a mai cere vreo autorizare sau încuviinţare în acest sens.

Bunurilor mobile: executorul se va deplasa, în cel mai scurt timp posibil, la locul unde se află bunurile asupra cărora se va aplica sechestrul si va aplica sechestrul asupra bunurilor urmăribile numai în măsura necesară realizării creanţei.

Sechestrul asigurător se va aplica fără somaţie ori înştiinţare prealabilă a debitorului.

Bunul supus unor formalităţi de publicitate:  se va înscrie de îndată în cartea funciară, registrul comerţului, Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare sau în alte registre publice, după caz.

Înscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care, după înscriere, vor dobândi vreun drept asupra imobilului respectiv.

Important!

Împotriva modului de aducere la îndeplinire a măsurii sechestrului cel interesat va putea face contestaţie la executare.