Se afișează postările cu eticheta sfaturi juridice civil. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta sfaturi juridice civil. Afișați toate postările

Ce sunt cererile necontencioase? Continut.

Cererile necontencioase, conform art. 527 din Noul Cod de procedura civila, sunt acele cereri pentru solutionarea carora este nevoie de interventia instantei:
- fara a se urmari stabilirea unui drept potrivnic fata de o alta persoana;
- fara a se deduce judecăţii un conflict de interese.

Sunt astfel de cereri necontencioase:


- cele privitoare la darea autorizatiilor judecatoresti;

- cele privind luarea unor masuri legale de supraveghere, ocrotire ori asigurare. 
Cererea necontencioasa va contine:

- numele, prenumele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul celui care o face;
- si, dupa imprejurari, ale persoanelor pe care acesta cere sa fie chemate inaintea instantei;
- obiectul;
- motivarea cererii;
- semnatura;
- inscrisurile pe care se sprijina. 

Distanta minima pentru arbori, conform Noului Cod Civil


Arborii trebuie sădiţi la o distanţă de cel puţin 2 metri de linia de hotar, cu excepţia acelora mai mici de 2 metri, a plantaţiilor şi a gardurilor vii, in lipsa unor dispoziţii cuprinse în lege, regulamentul de urbanism sau a obiceiului locului.

În cazul nerespectarii distanţei, proprietarul vecin este îndreptăţit să ceară scoaterea ori, după caz, tăierea, la înălţimea cuvenită, a arborilor, plantaţiilor ori a gardurilor vii, pe cheltuiala proprietarului fondului pe care acestea sunt ridicate.

Proprietarul fondului peste care se întind rădăcinile sau ramurile arborilor aparţinând proprietarului vecin are dreptul de a le tăia, precum şi dreptul de a păstra fructele căzute în mod natural pe fondul său.

Sediul materiei: 613 Noul Cod Civil.

Distanta minima in constructii, lucrari,plantatii.

Desi perioada de criza economica pare a nu se mai sfarsi, destul de timid, iata ca incepe din nou sa se construiasca de catre persoane fizice si firme de profil, santiere mai mici sau mai mari deschizandu-se in toate colturile tarii.

Usurel, chiar daca nu la nivelul anului 2008, pe masura ce noi si noi edificii se ridica, apar si tot soiul de probleme juridice si, de ce sa nu recunoastem, unele dintre ele sunt atat de controversate, incat recurgerea la un mediator nu conduce mereu la o solutie amiabila, necesitand pronuntarea unei hotarari judecatoresti.

Pentru a evita un proces civil in materie de constructii civile sau industriale, e nevoie sa respectam prevederile legale generale sau specifice.

Astfel, orice construcţii, lucrări sau plantaţii se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distanţe minime de 60 de cm faţă de linia de hotar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin. 

Orice derogare de la distanţa minimă se poate face prin acordul părţilor exprimat printr-un înscris autentic.


Sediul materiei: 612 Noul Cod civil.


Certificatul de mostenitor

Sediul materiei: art.1132-1134 Noul Cod civil.


Certificatul de moştenitor se eliberează de către notarul public.

 Certificatul de moştenitor cuprinde constatări referitoare la:


- patrimoniul succesoral;

- numărul şi calitatea moştenitorilor;
- cotele ce le revin din acest patrimoniu;
- alte menţiuni prevăzute de lege.

Certificatul de moştenitor face dovada:


- calităţii de moştenitor legal sau testamentar;

- dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa succesorală, în cota care se cuvine fiecăruia.

În vederea stabilirii componenţei patrimoniului succesoral, notarul public procedează, mai întâi, la lichidarea regimului matrimonial.


Cei care se consideră vătămaţi în drepturile lor prin eliberarea certificatului de moştenitor pot cere instanţei judecătoreşti constatarea sau declararea nulităţii acestuia şi stabilirea drepturilor lor, conform legii.

Cum se face plata pensiei de intretinere?


Pensia de întreţinere se plăteşte:

- în rate periodice;
- la termenele convenite de părţi
- în lipsa acordului lor, la termenele cele stabilite prin hotărâre judecătorească.Conform Noului Cod civil, chiar dacă creditorul întreţinerii a decedat în perioada corespunzătoare unei rate, întreţinerea este datorată în întregime pentru acea perioadă.

Părţile pot conveni sau, dacă sunt motive temeinice, instanţa de tutelă poate hotărî ca:

- întreţinerea să se execute prin plata anticipată a unei sume globale care să acopere nevoile de întreţinere ale celui îndreptăţit pe o perioadă mai îndelungată sau pe întreaga perioadă în care se datorează întreţinerea, în măsura în care debitorul întreţinerii are mijloacele necesare acoperirii acestei obligaţii.    

Din ce moment se datoreaza pensia de intretinere?


Pensia de întreţinere se datorează de la data cererii de chemare în judecată.

Pensia poate fi acordată şi pentru o perioadă anterioară, dacă introducerea cererii de chemare în judecată a fost întârziată din culpa debitorului.

Cotele intretinerii datorate de parinte, conform Noului Cod civil.


Cotele intretinerii datorate de parinte, conform Noului Cod civil, sunt urmatoarele:

- o pătrime din venitul lunar net pentru un copil;
- o treime din venitul net pentru 2 copii;
- o jumătate din venitul net pentru 3 sau mai mulţi copii.


Conform art. 529 din Noul Cod civil: cuantumul întreţinerii datorate copiilor, împreună cu întreţinerea datorată altor persoane, potrivit legii, nu poate depăşi jumătate din venitul net lunar al celui obligat.

Exceptia litispendentei in procesul civil (art. 138 Noul Cod procedura civila)


DEFINIRE EXCEPTIE LITISPENDENTA

Nimeni nu poate fi chemat în judecată pentru:

- aceeaşi cauză;

- acelaşi obiect;

- de aceeaşi parte,

înaintea mai multor instanţe competente sau chiar înaintea aceleiaşi instanţe, prin cereri distincte.

INVOCARE

Excepţia litispendenţei poate fi invocată de către părţi sau de instanţă din oficiu în orice stare a procesului în faţa instanţelor de fond.

Când instanţele sunt de acelaşi grad, excepţia se invocă înaintea instanţei sesizate ulterior
Dacă excepţia se admite, dosarul va fi trimis de îndată primei instanţe învestite.

Când instanţele sunt de grad diferit, excepţia se invocă înaintea instanţei de grad inferior
Dacă excepţia se admite, dosarul va fi trimis de îndată instanţei de fond mai înalte în grad.

ATACAREA SOLUTIEI PRONUNTATE LA RIDICAREA EXCEPTIEI DE LITISPENDENTEI

Încheierea prin care s-a soluţionat excepţia poate fi atacată numai odată cu fondul.


La fel se intampla şi atunci când procesele identice se află pe rolul aceleiaşi instanţe.

Când unul dintre procese se judecă în recurs, iar celălalt înaintea instanţelor de fond, acestea din urmă sunt obligate să suspende judecata până la soluţionarea recursului.Exceptia conexitatii in procesul civil (art. 139 Noul Cod procedura civila)


In primă instanţă este posibilă conexarea mai multor procese în care sunt aceleaşi părţi sau chiar împreună cu alte părţi şi al căror obiect şi cauză au între ele o strânsă legătură.

Excepţia conexităţii poate fi invocată de părţi sau din oficiu cel mai târziu la primul termen de judecată înaintea instanţei ulterior sesizate, care, prin încheiere, se va pronunţa asupra excepţiei. 

Încheierea poate fi atacată numai odată cu fondul.

Dosarul va fi trimis instanţei mai întâi învestite, în afară de cazul în care reclamantul şi pârâtul cer trimiterea lui la una dintre celelalte instanţe.

Când una dintre cereri este de competenţa exclusivă a unei instanţe, conexarea se va face la acea instanţă.
În orice stare a judecăţii procesele conexate pot fi disjunse şi judecate separat, dacă numai unul dintre ele este în stare de judecată.

Anularea ofertei reale, urmată de consemnaţiune; executor judecatoresc - prevederi in Noul Cod de procedura civilaDupă consemnare, executorul judecătoresc va constata, printr-o încheiere dată fără citarea părţilor, efectuarea plăţii şi liberarea debitorului. 
Încheierea se comunică creditorului în termen de 5 zile de la întocmirea acesteia.

În termen de 15 zile de la comunicarea încheierii, creditorul va putea cere anularea acesteia pentru nerespectarea condiţiilor de validitate, de fond şi de formă ale ofertei de plată şi consemnaţiunii, la judecătoria în circumscripţia căreia s-a făcut consemnarea.

Hotărârea poate fi atacată numai cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare.

(!) Debitorul este considerat liberat la data consemnării plăţii, în afară de cazul în care se anulează oferta de plată şi consemnaţiunea.

Autoritate de lucru judecat. Hotarari civile. Cereri posesorii.


1. Hotărârea judecătorească prin care s-a soluţionat o cerere posesorie are autoritate de lucru judecat într-o cerere posesorie ulterioară purtată între aceleaşi părţi şi întemeiată pe aceleaşi fapte


2. Hotărârea judecătorească prin care s-a soluţionat o acţiune privitoare la fondul dreptului are autoritate de lucru judecat într-o cerere posesorie ulterioară în legătură cu acelaşi bun.


3. Hotărârea judecătorească
 nu are  autoritate de lucru judecat într-o cerere ulterioară privitoare la fondul dreptului.

Oferta de plată în fata instantei - prevederi in Noul Cod de procedura civila


Oferta de plată poate fi făcută şi în timpul procesului:

- în faţa oricărei instanţe;

-  în orice stadiu al judecăţii. 

Prin încheiere, creditorul este pus în întârziere să primească suma sau, după caz, bunul.

 Dacă creditorul este prezent şi primeşte prestaţia datorată, liberarea debitorului se va constata prin încheiere.

In situatia in care creditorul lipseşte sau refuză primirea prestaţiei, debitorul va proceda la consemnarea sumei, iar recipisa de consemnare va fi pusă la dispoziţia instanţei, care, prin încheiere, va constata liberarea debitorului.
Încheierile  se atacă numai odată cu fondul, cu excepţia celor date în recurs, care sunt definitive.

Bunuri din masa partajabila. Vanzare.

Conform art.990 din Noul Cod de procedura civila:


Dacă:

- niciunul dintre coproprietari nu cere atribuirea bunului;
ori,
- deşi bunul a fost atribuit provizoriu, nu s-au consemnat, în termenul stabilit, sumele cuvenite celorlalţi coproprietari, 


instanţa, prin încheiere, va dispune vânzarea bunului, stabilind totodată dacă vânzarea se va face de către părţi prin bună învoială ori de către executorul judecătoresc.

Dacă părţile sunt de acord ca vânzarea să se facă prin bună învoială, instanţa va stabili şi termenul la care aceasta va fi efectuată. Termenul nu poate fi mai mare de 3 luni, în afară de cazul în care părţile sunt de acord cu majorarea lui.


-  Dacă vreuna dintre părţi nu a fost de acord cu vânzarea prin bună învoială sau dacă această vânzare nu s-a realizat în termenul stabilit, instanţa, prin încheiere dată cu citarea părţilor, va dispune ca vânzarea să fie efectuată de executorul judecătoresc.

Încheierile prezentate mai sus pot fi atacate separat numai cu apel, în termen de 15 zile de la pronunţare.


Atentie!

Dacă nu au fost astfel atacate, aceste încheieri nu mai pot fi supuse apelului odată cu hotărârea asupra fondului procesului.

Formarea si atribuirea loturilor intr-un partaj judiciar.

La formarea şi atribuirea loturilor intr-un proces de partaj, instanţa va ţine seama, după caz, şi de:

- acordul părţilor;

- mărimea cotei-părţi ce se cuvine fiecăreia din masa bunurilor de împărţit;

- natura bunurilor;

- domiciliul şi ocupaţia părţilor;

- faptul că unii dintre coproprietari, înainte de a se cere împărţeala, au făcut construcţii sau îmbunătăţiri cu acordul celorlalţi coproprietari etc.

Divortul pentru separarea in fapt indelungata.


Când soţii sunt separaţi în fapt de cel puţin 2 ani, oricare dintre ei va putea cere divorţul, asumându-şi responsabilitatea pentru eşecul căsătoriei. 

În acest caz, instanţa va verifica existenţa şi durata despărţirii în fapt şi va pronunţa divorţul din culpa exclusivă a reclamantului.

Divort. Impacarea sotilor in timpul procesului. Consecinte.


Soţii se pot împăca în tot cursul judecăţii, chiar dacă nu au fost plătite taxele de timbru. În acest caz, instanţa va lua act de împăcare şi va dispune, prin hotărâre definitivă, închiderea dosarului, precum şi restituirea taxelor de timbru, dacă au fost achitate.

Oricare dintre soţi va putea formula o cerere nouă pentru fapte petrecute după împăcare şi, în acest caz, se va putea folosi şi de faptele vechi.

Divort. Absenta nejustificata a reclamantului la instanta de fond. Sancțiune.

Dacă la termenul de judecată, în primă instanţă, reclamantul lipseşte nejustificat şi se înfăţişează numai pârâtul, cererea va fi respinsă ca nesusţinută.

Divort. Pana la ce moment reclamantul poate renunta la cererea de divort?

Reclamantul poate renunţa la judecată în tot cursul judecăţii, chiar dacă pârâtul se împotriveşte

Renunţarea reclamantului nu are niciun efect asupra cererii de divorţ făcute de pârât.

Divort. Citarea paratului in instanta.

Conform art. 922 din Noul Cod de procedura civila, dacă procedura de citare a soţului pârât a fost îndeplinită prin afişare, iar acesta nu s-a prezentat la primul termen de judecată, instanţa va cere dovezi sau va dispune cercetări pentru a verifica dacă pârâtul îşi are locuinţa la locul indicat în cerere şi, dacă va constata că nu locuieşte acolo, va dispune citarea lui la locuinţa sa efectivă, precum şi, dacă este cazul, la locul său de muncă.

Divort. Prezenta personala a sotilor la proces.


La instanţa de fond, părţile se vor înfăţişa în persoană, afară numai dacă unul dintre soţi:

- execută o pedeapsă privativă de libertate;

- este împiedicat de o boală gravă;

- este pus sub interdicţie judecătorească;

- are reşedinţa în străinătate;

- se află într-o altă asemenea situaţie, care îl împiedică să se prezinte personal.

In astfel de cazuri, cel în cauză se va putea înfăţişa prin:

- avocat;

- mandatar; 

- după caz, prin tutore ori curator.

Instanţa va încerca la fiecare înfăţişare împăcarea soţilor.

În toate cazurile, instanţa este obligată să îl asculte pe copilul minor, potrivit prevederilor Codului civil.