Legea darii in plata - sinteza:

Sediul materiei: Legea 77/2016
Beneficiarii legii dării în plată
 • consumatorii aflați în raporturi juridice cu instituții de credit, instituții financiare nebancare sau cesionarii creanțelor deținute asupra consumatorilor (firmele de recuperare creanțe).
---------------------------------------
CONSUMATOR = orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale" (Codul consumului, OG 21/1992, Legea 193/2000)
NU pot beneficia de legea dării în plată:
 • beneficiarii programului PRIMA  CASĂ;
 •  NE-CONSUMATORII:  societățile comerciale, persoanele fizice autorizate, practicanții unei profesii liberale (arhitecți, medici, farmaciști, jurnalisti, consultanți fiscali, avocați, notari, executori s.am.d.), dacă acest credit ipotecar s-a obținut în scopul obținerii unui profit.

Darea în plată se poate face și în cazul în care este vorba despre un contract de credit garantat cu fideiusiunea și/sau solidaritatea unuia/mai multor codebitori sau coplatitori.
-----------------------------------------------------
Fideiusiunea este un contract prin care o parte, fideiusorul, se obligă faţă de cealaltă parte, care are într-un alt raport obligaţional calitatea de creditor, să execute, cu titlu gratuit sau în schimbul unei remuneraţii, obligaţia debitorului dacă acesta din urmă nu o execută. (art.2280 Codul Civil) 
Solidaritatea dintre creditori, conform art. 1434 din Codul Civil:
 Obligaţia solidară conferă fiecărui creditor dreptul de a cere executarea întregii obligaţii şi de a da chitanţă liberatorie pentru tot. Executarea obligaţiei în beneficiul unuia dintre creditorii solidari îl liberează pe debitor în privinţa celorlalţi creditori solidari.

Efectele dării în plată a unui imobil ipotecat în favoarea creditorului:
 • stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit, cu tot cu accesorii, fără costuri suplimentare, dacă părțile nu ajung  prin negociere la un alt acord în termenul prevăzut de legea dării în plată.
Condiții cumulative necesare stingerii prin creanței izvorând dintr-un contract de credit și a accesoriilor sale prin procedura dării în plată:
 • sa fie vorba despre un raport juridic de creditare dintre consumatori și instituții de credit,  instituții financiare nebancare sau cesionării creanțelor deținute asupra consumatorilor;
 • suma împrumutată sa nu depășească 250.000 euro (cuantum calculat la cursul de schimb al BNR din ziua încheierii contractului de creditare;
 • creditul a fost luat de către consumator pentru a cumpăra, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita o locuință sau, indiferent de scopul creditului, este garantat cu  minim un imobil cu destinație de locuință;
 • consumatorul beneficiar al creditului sa nu fie condamnat  prin hotărâre definitiva pentru infracțiuni în legătură cu creditul pentru care se cere aplicare dării in plată.

Legea dării în plată prevede și faptul că, dacă un credit  a fost garantat cu două sau mai mai multe imobile cu destinație de locuință, ele se  predau toate în favoarea creditorului pentru a se stinge obligațiile asumate prin contractul de creditare.
Procedura dării în plată - etape:
 1. NOTIFICAREA instituției de la care consumatorul a obținut creditul respectiv:
 • conținut notificare dare în plată cuprinde:

- înștiințarea că se dorește stingerea executării obligațiilor asumate prin contractul de creditare prin procedura prevazuta de Legea 77/2016 și că sunt întrunite cumulativ condițiile prevăzute in art.4, care ii permit consumatorului să poată da imobilul/imobilele cu destinație de locuință în schimbul datoriei respective;

- precizarea sediului unui notar public preferat de către debitor si a unui interval orar, în două zile diferite de convocare (prima zi fixată la  cel puțin 30 de zile libere distanță, socotite din data expedierii notificării) , când un reprezentant legal sau un reprezentant convențional al instituției de creditare urmează să se prezinte pentru încheierea contractului translativ de proprietate asupra imobilului cu destinație de locuință, operațiune în urma căreia se stinge atât datoria principală, cât și accesoriile acesteia: dobânzi, penalități;


 • notificarea pentru darea in plata se expediază prin intermediul unui executor judecătoresc, avocat sau notar public;
Maxim cu 3 zile libere inainte de data primei convocări precizate în notificare la notarul public agreat de către debitor, părțile (creditat si creditor) au obligația legală de a transmite toate informațiile și înscrisurile necesare pentru corecta încheiere a actului de dare în plata.
Plata cu notificarea și încheierea contractului de dare în plată se suportă total de către debitor.
Efectele primirii notificării de către creditor:
 • suspendarea plăților către creditor;
 • suspendarea dreptului creditorului de a se îndrepta împotriva co-debitorilor sau a garanților personali sau ipotecari.
Contestația  creditorului  la cererea debitorului de a beneficia de legea dării în plată:
 • contestația creditorului se poate depune în termen de maxim 10 zile de la data comunicării notificării la judecătoria din circumscripția unde domiciliază consumatorul
 • contestația se judecă in procedură de urgență, cu citarea parților.
 • apelul împotriva hotărârii pronunțate în contestația la darea în plată se poate face în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare si se judecă de urgență;
 • pe timpul judecării contestației la darea în plată, până la pronunțarea unei hotărâri definitive, este suspendată orice plată, precum și orice procedură judiciară sau extrajudiciară a creditorului sau a persoanelor ce se subrogă în drepturile acestuia îndreptată împotriva debitorului;
 • dacă se admite contestația formulată de către creditor se revine la situația anterioară notificării (se va plăti retroactiv suma datorata de către debitor,  se pot începe, relua orice proceduri judiciare sau extrajudiciare împotriva debitorului și/sau altor garanți personali sau ipotecari)
 • dacă se respinge definitiv contestația la darea în plată, creditorul este obligat ca în termen de 10 zile sa se prezinte la notarul public precizat de către debitor în notificare.
 • dacă instituția creditoare refuză să se prezinte,  instanța, la cererea debitorului, va pronunța o hotărâre prin care va constata stingerea obligațiilor izvorâte din contractul de credit ipotecar și sa se transmită dreptul de proprietate către creditor cererea se judeca la judecătoria din circumscripția unde domiciliază debitorul, cu citarea parților, cu celeritate; această cerere este scutită de taxă de timbru. Hotărârea se poate ataca cu apel în termen de 7 zile de la comunicare.
Au dreptul să ceară  constatarea stingerii datoriilor izvorâte din contractul de creditare si consumatorii care au fost supusi unei executări silite.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

scrie-mi parerea ta despre cele citite aici!