Model plângere contravențională amendă stare de urgență


plângere contravențională


MODEL PLÂNGERE CONTRAVENȚIONALĂ:


JUDECĂTORIA ___________________________ 

SECȚIA CIVILĂ                                                           DOMNULE PREȘEDINTE, 
Subsemnatul/a, ______________________, identificat cu CI/BI seria _______ nr. ___________________, CNP ________________________, cu domiciliul în  (oraș/comună/stradă/număr/județ/sector)________________,  cont bancar ________________, în calitate de petent/ă, în contradictoriu cu ___________________________, cu sediul în __________________, str. ________________, în calitate de intimată, În temeiul prevederilor art. 31 și urm din O.G. nr. 2/2001 și art. 194 Cod Procedură Civilă, formulez prezenta:                                             PLÂNGERE CONTRAVENŢIONALĂ 


împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției seria ____________ nr. __________ emis la data de ________________ , întocmit de către _______________________ din cadrul ____________________________, prin care s-a dispus sancționarea subsemnatului/ei cu amendă în cuantum de _________________ lei, solicitându-vă ca, prin hotărârea pe care o veți pronunța în prezenta cauză, să dispuneți: - Constatarea nulității absolute a procesului-verbal de contravenție  seria ____________ nr. __________ emis la data de ________________ , întocmit de către _______________________ din cadrul ____________________________,  cu consecința obligării intimatei la restituirea sumei achitate cu titlu de amendă și a restituirii oricăror bunuri confiscate în starea în care acestea au fost la momentul confiscării (dacă este cazul);


- Obligarea intimatei la suportarea cheltuielilor de judecată  făcute de subsemnatul(-a) în cadrul acestei cauze.


În temeiul dispozițiilor art. 223 alin. (3) Cod Procedură Civilă solicit judecarea prezentei cauze și în lipsa părților.                                 MOTIVELE PLÂNGERII CONTRAVENȚIONALE:ÎN  FAPT:   


(descrierea situației concrete în care s-a dat amenda și de ce nu este aceasta conformă cu realitatea)


........................................................................................................................................................


ÎN DREPT:Prin decizia pronunțată la data de 06.05.2020 în dosarul 552D/2020, Curtea s-a pronunțat în sensul admiterii excepției de neconstituționalitate a următoarelor texte de lege: art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență; OUG nr. 34/2020 de modificare a OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, în ansamblul său.


Ca urmare, în lipsa existenței unui text de lege care să reglementeze contravenția însăși (precizarea concretă a situației în care se poate aplica o amendă de un anumit cuantum sau altul), precum și regimul sancționator aplicabil, procesului-verbal pe care îl atac prin prezenta plângere contravențională îi lipsesc elementele esențiale și ca atare este nul absolut.


În acest condiții, solicit Onorată Instanță, constatarea nulității absolute a procesului-verbal de constatare a contravenției seria ____________ nr. __________ emis la data de ________________ , întocmit de către _______________________ din cadrul ____________________________, prin care s-a dispus sancționarea subsemnatului(-ei) cu amendă în cuantum de _________________ lei.


Pe cale de consecință, solicit restituirea sumei plătite deja cu titlul de amendă și obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată.

PROBE:


- înscrisuri;

- martorul .......... (nume și adresă)Depun prezenta plângere contravențională, în 2 (două) exemplare, însoțită de următoarele înscrisuri: 


- xerocopie conformă cu originalul a procesului-verbal  seria ____________ nr. __________ emis la data de ________________ , întocmit de către _______________________ din cadrul ____________________________;


- xerocopie conformă cu originalul a C.I./B.I. a subsemnatului/ei;


- următoarele alte înscrisuri utile în susținerea cauzei mele:.......................................Anexez, de asemenea, dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 20 de lei.
DATA.


SEMNĂTURA,DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI..............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cererea este bine să fie tehnoredactată, dar dacă nu este posibil, poate fi scrisă și citeț, de mână. Judecătorul nu poate refuza judecarea ei pe acest motiv.Mulți dintre aceia care au fost amendați în ultimele săptămâni s-au bucurat ieri când au aflat de hotărârea luată în unanimitate de judecătorii CCR conform căreia s-a declarat neconstituțional articolul din OUG 1/1999, care stabilește că se dau amenzi pentru încălcarea regulilor stabilite în starea de urgență. Argumentele se referă la faptul că este lipsit de claritate, precizie şi previzibilitate, ceea ce a permis polițiștilor să facă destule abuzuri, dacă tot li s-au dat puteri discreționare în această direcție.

Art 28 din OUG 1/1999 este următorul:

"(1) Nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice.


(2) Pe lângă sancțiunea contravențională principală prevăzută la alin. (1), în funcție de natura și gravitatea faptei, se pot aplica și una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare, prevăzute în ordonanțele militare:

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;
b) interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate;
c) suspendarea temporară a activității;
d) desființarea unor lucrări;
e) refacerea unor amenajări."

Este nedrept ca pentru aceeași faptă minoră (lipsa completării corecte a declarației, spre exemplu, o persoană să fie amendată cu 2.000 de lei, iar alta cu 15.000 sau chiar 20.000 de lei). Sau la extrema cealaltă, o persoană care a întârziat 10 minute după ora 22 pe stradă să primească 10.000 de lei, dar un interlop care face bairam cu rudele și amicii de blestemății în mijlocul străzii 2.000 lei sau în cazuri excepționale 6.500 lei.

Trebuie spus că deocamdată amenzile aplicate nu se anulează automat (deocamdată), așa încât singura cale de a scăpa de plata amenzii este contestarea acesteia în instanță. Cu specificația că trebuie ca persoana respectivă să mai fie în termenul de 15 zile de la momentul în care a luat cunoștință de procesul-verbal.

Este o întreagă discuție cu privire la acest termen. Aceia care teoretic au depășit acest termen este bine totuși ca să facă cerere în instanță, deoarece s-ar putea ca să beneficieze de o repunere în termen (carantina ar putea ca să fie un astfel de motiv bine întemeiat).

Pașii depunerii plângerii contra procesului-verbal

În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii procesului verbal constatator (direct de la agentul ce a aplicat-o sau sosită prin poștă) trebuie depusă o contestație la judecătoria competentă. Instanța din raza teritorială în care se află strada pe care a avut loc fapta sancționată în procesul verbal este aceea ca va judeca respectiva contestație.

În afară de cererea propriu-zisă (găsiți modelul la începutul articolului de față), mai trebuie să anexați copii după procesul verbal și actul de identitate, precum și orice alte acte ce pot să vă argumenteze cererea.

Puteți propune și un martor (dacă a fost de față la amendarea dvs.). Discutați înainte cu acesta ca să nu aveți mai apoi surpriza că procesul se amână din cauză că el nu se mai prezintă la termenul stabilit de instanță.

Dacă cereți nulitatea absolută a procesului-verbal în baza deciziei CCR nu ar trebui să mai aveți nevoie de martori, dar dacă aveți unul nu strică să menționați numele și adresa lui, pentru orice eventualitate.

Cererea nu trebuie să aibă multe pagini, ca să nu plictisiți inutil judecătorul care are zeci de cazuri de soluționat în ședința respectivă, nu doar speța dvs.

O idee bună este ca să solicitați și judecata în lipsă. Acest lucru nu înseamnă că nu mai aveți dreptul ca să vă prezentați la proces. 

Pur și simplu este o măsură de prevedere pentru cazul în care, datorită unei împrejurări excepționale nu veți putea să fiți în sala la termenul și la ora fixată. 

Dacă nu faceți asta și nu vă prezentați, există riscul ca dosarul să se suspende pentru că nu v-ați prezentat personal sau prin avocat ca să vă susțineți cererea. (Dacă totuși ați omis să cereți judecata în lipsă, veți putea cere repunerea cauzei pe rol în anumite condiții, dar e mai complicat, deci evitați să vă îngreunați inutil viața).

Această plângere pe care o faceți împotriva procesului verbal prin care ați fost amendat trebuie ca să fie timbrată.

Da, este nedrept, dar nu puteți să cereți analizarea dosarului dvs. dacă nu achitați această sumă de bani.

Ea este în cuantum de 20 de lei. Conform prevederilor OUG 80/2013 care spun că în materie de contravenții, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, precum și calea de atac împotriva hotărârii pronunțate, se taxează cu 20 lei.

Taxa de timbru este bine să fie depusă concomitent cu plângerea, dar mai puteți face asta și până în ziua procesului, dacă sunteți în imposibilitate de a merge să achitați taxa respectivă.

Conform art.40 alin.1 din Ordonanța de Urgenta 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem online, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru”, al unității administrativ-teritoriale în care persoana fizica își are domiciliul sau reședința ori, după caz, în care persoana juridică își are sediul social. 

Pentru persoanele fizice sau juridice care își au domiciliul/sediul în afara razei municipiului Bucuresti, plata taxei judiciare de timbru se face în contul bugetului local al localității unde acestea domiciliază/își desfășoară activitatea.Conform art.40 alin.2 din Ordonanța de Urgenta 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reședința ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plătește în contul bugetului local al unității administrativ-teritoriale în care se află sediul instanței la care se depune acțiunea sau cererea.

Dacă nu faceți dovada cu chitanța de plată în original a taxei până la termenul fixat de instanță, cererea va fi anulată ca netimbrată fără a se mai intra pe fondul cauzei.

Plângerea prin care contestați procesul verbal de amendă se poate depune personal la instanța de judecată sau prin poștă, dar cel mai simplu se poate face acest lucru prin email.

Intrați pe site-ul judecătoriei care vă interesează pentru detalii în acest sens. Intrați aici pe PORTALUL INSTANȚELOR

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

scrie-mi parerea ta despre cele citite aici!