Cererea de apel. Cerinte conform Noului cod de procedura civila


Cererea de apel va cuprinde:

- numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor, precum şi, după caz, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar; (dacă apelantul locuieşte în străinătate, va arăta şi domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul);

- indicarea nr./datei hotărârii atacate;

- motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază apelul;

- probele invocate în susţinerea apelului;

- semnătura


 La cererea de apel se va ataşa dovada achitării taxelor de timbru.

În cazul în care termenul pentru exercitarea apelului curge de la un alt moment decât comunicarea hotărârii, motivarea apelului se va face într-un termen de aceeaşi durată, care curge, de la data comunicării hotărârii.