Se afișează postările cu eticheta seminar aplicatii IT mobile. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta seminar aplicatii IT mobile. Afișați toate postările

Sfat juridic: Cand se socoteste indeplinita procedura de citare?

Art. 165 din Codul de procedura civila este articolul de lege care ne lamureste cand se  socoteste indeplinita  procedura de citare:

"Procedura se socoteşte îndeplinită:

1. la data semnării dovezii de înmânare ori, după caz, a încheierii procesului-verbal prevăzut la art. 164, indiferent dacă partea a primit sau nu citaţia ori alt act de procedură personal;

2. în cazul citării ori comunicării altui act de procedură efectuate prin poştă sau curierat rapid, potrivit art. 154 alin. (4) şi (5), procedura se socoteşte îndeplinită la data semnării de către parte a confirmării de primire ori a consemnării, potrivit art. 163, de către funcţionarul poştal sau de către curier a refuzului acesteia de a primi corespondenţa;

3. în cazul citării sau comunicării altui act de procedură efectuate potrivit art. 154 alin. (6), procedura se socoteşte îndeplinită la data arătată pe copia imprimată a confirmării expedierii, certificată de grefierul care a făcut transmisiunea."

Sfat juridic: Citarea prin publicitate.

Citarea  partilor din procesele civile prin publicitate este o modalitate de citare reglementata in art. 167 Cod procedura civila.

""(1) Când reclamantul învederează, motivat, că, deşi a făcut tot ce i-a stat în putinţă, nu a reuşit să afle domiciliul pârâtului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii, instanţa va putea încuviinţa citarea acestuia prin publicitate.

(2) Citarea prin publicitate se face afişându-se citaţia la uşa instanţei, pe portalul instanţei de judecată competente şi la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat. În cazurile în care apreciază că este necesar, instanţa va dispune şi publicarea citaţiei în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar central de largă răspândire.

(3) Odată cu încuviinţarea citării prin publicitate, instanţa va numi un curator dintre avocaţii baroului, potrivit art. 58, care va fi citat la dezbateri pentru reprezentarea intereselor pârâtului.

(4) Procedura se socoteşte îndeplinită în a 15-a zi de la publicarea citaţiei, potrivit dispoziţiilor alin. (2).

(5) Dacă cel citat se înfăţişează şi dovedeşte că a fost citat prin publicitate cu rea-credinţă, toate actele de procedură ce au urmat încuviinţării acestei citări vor fi anulate, iar reclamantul care a cerut citarea prin publicitate va fi sancţionat potrivit dispoziţiilor art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. c)."

Sfat juridic: Comunicarile intre avocati si/sau consilieri juridici.

Comunicarile intre avocati si/sau consilieri juridici, conform Noului Cod de procedura civila, se pot face in felul urmator:

Art.169:
"După sesizarea instanţei, dacă părţile au avocat sau consilier juridic, cererile, întâmpinările ori alte acte se pot comunica direct între aceştia.

În acest caz, cel care primeşte cererea va atesta primirea pe însuşi exemplarul care urmează a fi depus la instanţă sau, după caz, prin orice alte mijloace care asigură îndeplinirea acestei proceduri."

Sfat juridic; Schimbarea locului citarii in procesele civile.

Conform art. 172 din Codul de procedura civila, dacă în cursul procesului una dintre părţi şi-a schimbat locul unde a fost citată, ea este obligată să încunoştinţeze instanţa, indicând locul unde va fi citată la termenele următoare, precum şi partea adversă prin scrisoare recomandată, a cărei recipisă de predare se va depune la dosar odată cu cererea prin care se înştiinţează instanţa despre schimbarea locului citării. În cazul în care partea nu face această încunoştinţare, procedura de citare pentru aceeaşi instanţă este valabil îndeplinită la vechiul loc de citare.

Sfat juridic: Ce este curatela speciala?

Curatela speciala este reglementata de art. 58 din Codul de procedura civila:

"(1) În caz de urgenţă, dacă persoana fizică lipsită de capacitatea de exerciţiu a drepturilor civile nu are reprezentant legal, instanţa, la cererea părţii interesate, va numi un curator special, care să o reprezinte până la numirea reprezentantului legal, potrivit legii. 

De asemenea, instanţa va numi un curator special în caz de conflict de interese între reprezentantul legal şi cel reprezentat sau când o persoană juridică ori o entitate dintre cele prevăzute la art. 56 alin. (2), chemată să stea în judecată, nu are reprezentant.


(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor cu capacitate de exerciţiu restrânsă.

(3) Numirea acestor curatori se va face de instanţa care judecă procesul, dintre avocaţii anume desemnaţi în acest scop de barou pentru fiecare instanţă judecătorească. Curatorul special are toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru reprezentantul legal.

(4) Remunerarea provizorie a curatorului astfel numit se fixează de instanţă, prin încheiere, stabilindu-se totodată şi modalitatea de plată. La cererea curatorului, odată cu încetarea calităţii sale, ţinându-se seama de activitatea desfăşurată, remuneraţia va putea fi majorată."

Sfat juridic: Asistenta juridica. Continut.

Conform art.90 din Codul de procedura civila:

""1) Cel care nu este în stare să facă faţă cheltuielilor pe care le presupune declanşarea şi susţinerea unui proces civil, fără a primejdui propria sa întreţinere sau a familiei sale, poate beneficia de asistenţă judiciară, în condiţiile legii speciale privind ajutorul public judiciar.

(2) Asistenţa judiciară cuprinde:
a) acordarea de scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare prevăzute de lege;
b) apărarea şi asistenţa gratuită printr-un avocat desemnat de barou;
c) orice alte modalităţi prevăzute de lege.
(3) Asistenţa judiciară poate fi acordată oricând în cursul procesului, în tot sau numai în parte.
(4) Persoanele juridice pot beneficia de facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii speciale."

Sfat juridic: Cum poate participa procurorul la un proces civil?

In art.92 Cod procedura civila legiuitorul a prevazut modalitatile in care procurorul poate participa in cadrul proceselor civile:

"(1) Procurorul poate porni orice acţiune civilă, ori de câte ori este necesar pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicţie şi ale dispăruţilor, precum şi în alte cazuri expres prevăzute de lege.

(2) Procurorul poate să pună concluzii în orice proces civil, în oricare fază a acestuia, dacă apreciază că este necesar pentru apărarea ordinii de drept, a drepturilor şi intereselor cetăţenilor.

(3) În cazurile anume prevăzute de lege, participarea şi punerea concluziilor de către procuror sunt obligatorii, sub sancţiunea nulităţii absolute a hotărârii.

(4) Procurorul poate să exercite căile de atac împotriva hotărârilor pronunţate în cazurile prevăzute la alin. (1), chiar dacă nu a pornit acţiunea civilă, precum şi atunci când a participat la judecată, în condiţiile legii.

(5) Procurorul poate să ceară punerea în executare a oricăror titluri executorii emise în favoarea persoanelor prevăzute la alin. (1).

(6) În toate cazurile, Ministerul Public nu datorează taxe de timbru şi nici cauţiune."

Sfat juridic: In ce conditii se poate face o noua cerere de stramutare in procesul civil?

Conform art. 146 din Noul Cod de procedura civila:

"(1) Strămutarea procesului nu poate fi cerută din nou, în afară de cazul în care noua cerere se întemeiază pe împrejurări necunoscute la data soluţionării cererii anterioare sau ivite după soluţionarea acesteia.
(2) Cererea de strămutare a cauzei introdusă cu nerespectarea prevederilor alin. (1) este inadmisibilă dacă pricina se află pe rolul aceleiaşi instanţe."

Sfat juridic: Medierea in cauzele penale.

I: In penal este posibila medierea?

R: Medierea este posibila in dreptul penal doar dacă este vorba despre o infracțiune pentru care acțiunea penală s-a pus în mișcare la plângerea prealabilă a părții vătămate , iar împăcarea înlătura răspunderea penală.

Exemple de asemenea infractiuni:

 – loviri sau alte violenţe;
– vătămare corporală;
– vătămare corporală din culpă;
– violare de domiciliu;
– ameninţarea;
– seducţia;
– pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă;
– abuz de încredere;
– distrugere;
– tulburarea de posesie; 
– abandon de familie; 
– nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorilor;
– tulburarea folosinţei locuinţe.

Sfat juridic: Malpraxis medical. Mediere obligatorie.

I: In situatia unei greseli medicale grave este obligatorie medierea, inainte de a merge in instanta?

R: Da, medierea a devenit obligatorie de cateva luni si pentru rezolvarea cazurilor de malpraxis medical. 
Partile vor ajunge in instanta doar daca partile nu pot cadea de acord in fata mediatorului.

Sfat juridic: Cat costa un divort la notar?

I: Cat m-ar costa un divort la notar?

R: Onorariile difera de la un notariat la altul.
In principiu se porneste de la 500 lei +TVA  pentru un divort fara copii si 700 lei_TVA pentru un divort cu copii.
Conventia pe celelalte aspecte se taxeaza separat: de la 62 de lei in sus.

Sfat juridic: Cazierul judiciar. Acte necesare eliberare la cerere.

I: Ce acte imi sunt necesare pentru eliberarea cazierului judiciar?
Poate ridica alta persoana desemnata de mine cazierul judiciar?

R: Pentru eliberarea cazierului judiciar aveti nevoie de:

– actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate ori carte de identitate provizorie);
– timbru fiscal, in valoare de 1 leu;
– taxa de 5 lei numerar in caz ca doreste eliberarea documentului in regim de urgenta (3 zile).

Taxa de urgenta trebuie achitata la unitatile Trezoreriei Statului de pe raza de domiciliu a solicitantului sau la ghiseul Serviciului Cazier Judiciar, Statistica si Evidenta Operativa.

Certificatul de cazier judiciar poate fi obtinut si prin procura notariala de catre o alta persoana, desemnata de dvs.

Cazierul judiciar are o valabilitate de 6 luni de la data eliberarii.

Sfat juridic: Medierea si litigiile de munca.

I: Medierea este obligatorie si in litigiile de munca?

R: Conform art. 60(1) din Legea nr. 115/2012, procedura prealabila instantei de judecata va fi obligatorie in litigiile de munca izvorate din incheierea, executarea si incetarea contractelor individuale de munca.

Sfat juridic: Proprietarul unui teren situat la tara.


I: Cum pot sa aflu proprietarul unui teren situat intr-o comuna?

R: Interesati-va la  Primaria comunei unde se afla terenul.
Daca nu puteti afla informatiile dorite astfel, ramane sa va adresati OCPI pentru eliberarea unui certificat privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului.

BrainSPA Weekend

COMUNICAT DE PRESA:
 • "
  Avem placerea sa anuntam retreat-ul de meditatie BrainSync pe care il organizam in perioada 29-31 martie la munte.

  Conceptul general al retragerii va fi unul general abordabil atat de incepatori cat si de persoanele cu experienta in practica meditatiei asistata audio, avand atat elemente de curs organizat cat si de practica libera.

  Program este urmatorul:

  29 martie
  - ora 20:00: sosire

  30 martie
  - 08.00 – 08:30: mic dejun
  - 09:00 - 12:00: introducere in meditatie, arii de aplicabilitate, beneficii, exercitii de relaxare, diverse aplicatii
  - 12:30 - 13:30: masa de pranz
  - 14:00 - 15:00: program liber
  - 15:30 - 18:00: 3 sesiuni de meditatie asistata BrainSync cu pauze pentru intrebari si raspunsuri
  - 18:30 - 19:00: cina
  - 19:30 - 21:00: sesiuni individuale de Life Coaching
  - 21:00 - 21:30: initiere in meditatie vedica, mediatie de seara

  31 martie
  - 08.00 – 08:30: mic dejun
  - 09:00 - 12:00: 5 sesiuni intensive de meditatie asistata BrainSync cu pauze pentru intrebari si raspunsuri
  - 12:30 - 13:30: masa de pranz
  - 14:00 - 15:00: program liber sau grup de meditatie
  - 15:30 - 18:00: 3 sesiuni intensive de meditatie asistata BrainSync cu pauze pentru intrebari si raspunsuri
  - 18:00: plecare

  Perioadele de program organizat vor cuprinde:
  - sesiuni de meditatie asistata BrainSync, initiere in meditatia Vedica, sesiuni de meditatie Vedica.
  - sectiuni de introducere in practica, intrebari si raspunsuri, discutii.
  - sesiuni individuale de Life Caoching

  Cost: 350 euro (costul include cazarea, masa si suportul de curs)
  Grup: 15 persoane (adulti sau copii cu varsta implinita de 14 ani, insotiti de parinte sau tutor legal)

  Pentru informatii suplimentare si rezervari, va rog sa ne contactati la adresa de email centrularmonia@gmail.com

  BrainSync Technology - http://www.brainsync.ro/
  Centrul Armonia - http://www.centrularmonia.ro/"

Sfat juridic: Punerea sub interdictie a unui bolnav mintal

I: Unde se depune cererea de punere sub interdictie a unui bolnav mintal?

R: Cererea de punere sub interdicţie se introduce la judecătoria de la domiciliul persoanei, instanţa urmând a se pronunţa asupra acesteia printr-o hotărâre ale cărei efecte se produc de la data când hotărârea rămâne definitivă.
Pentru a fi pusa sub interdictie, persoana incapabila trebuie sa fie lipsita de discernamant datorita alienatiei sau debilitatii mintale. Aceste diagnostice se pun de medicul specialist, printr-o expertiza IML.
La cerere se anexeaza actele medicale anterioare (daca exista), care sa justifice aceasta solicitare extrem de grava.

Sfat juridic: Proces de partaj. 2 expertize efectuate in cauza.

I: Intr-un proces de partaj s-au efectuat doua expertize cu privire la un imobil. 
Concluziile rapoartelor de expertiza sunt diferite in ceea ce priveste valoarea acestuia. care din cele doua expertize e valabila?

R: Instanta de judecata are ultimul cuvant.
DIn coroborarea tuturor probelor administrate in cauza va decide care va fi expertiza ale carei concluzii vor fi omologate.

Sfat juridic: Citarea in procesele penale.

I: Este legala citarea prin telefon in cazul unui proces penal?

R: Chemarea unei persoane în faţa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată se face prin citaţie scrisă. Citarea se poate face şi prin notă telefonică sau telegrafică.
Citaţiile se înmânează de agenţi anume însărcinaţi cu îndeplinirea acestei atribuţii sau prin mijlocirea serviciului poştal. (art.175 Cod procedura penala)

Netcamp 2012: Vlad Stan de la Geekcelerator, un antrenor pentru succesul dezvoltatorilor de aplicatii mobile

Vlad Stan da startul seminarului!

Vlad Stan, omul de la Geekcelerator, este omul care ne-a oferit o experienta memorabila la Netcamp 2012, in cadrul unui seminar total neconventional de Start-up, unde, vreme de 90 de minute am experimentat in mod 100% practic procesul de la idee la trasarea liniilor definitorii ale unui produs din domeniul aplicatiilor destinate telefoanelor inteligente, arzand timpii morti, atat de pagubitori intr-un asemenea demers creativ.


Proiectul nostru

Cei prezenti la acest scurt antrenament neconventional cu siguranta au fost incantati de modalitatea insolita de lucru, in echipe de cate trei coechipieri, avand functii bine delimitate, incercand gasirea unor solutii in segmente de timp bine precizate, intr-un ritm alert, competitiv.Stefan Murgeanu de la "Concediaza-ti seful!"
Echipa cu cele mai multe voturi pe Twitter pana la finele zilei trecute, de 22 noiembrie 2012, va beneficia si de un al doilea antrenament, ce va aduce un plus de valoare primului si va fi un impuls suplimentar pentru demararea unor proiecte de succes.Evident, ar fi fain sa castigam noi... Voturi, cam 41 in 4 ore, ar cam fi!


colegii mei de echipa :Diana si Alex